Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

INFORMACE K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

Vážení spoluobčané,

vzhledem k diskuzím, které se na sociálních sítích rozpoutaly v souvislosti se snížením četnosti svozu komunálního odpadu, považuje Rada města Zbiroh za nutné vysvětlit Vám všem důvody svého rozhodnutí, jakož i reagovat na dotazy a argumenty uváděné v těchto diskuzích.

A.         Proč ke snížení četnosti svozu odpadu došlo?

 

Od 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.). Jeho hlavním cílem je předcházet vzniku odpadů a omezit množství odpadu ukládaného na skládky.

 

Nový zákon má negativní dopady na ceny, za které mohou obce poskytovat svým občanům služby spojené se sběrem, tříděním a likvidací komunálního odpadu.

 

Především roste sazba zákonného poplatku za ukládání odpadů na skládku. Ta pro rok 2021 činila (u využitelného odpadu) 800,--Kč/tunu a je každoročně navyšována (viz přiložená tabulka):

 

Kalendářní rok

Sazba poplatku

 

 

2021

800,--Kč/tuna

2022

900,--Kč/tuna

2023

1000,--Kč/tuna

2024

1.250,--Kč/tuna

2025

1.500,--Kč/tuna

2026

1.600,--Kč/tuna

2027

1.700,--Kč/tuna

2028

1.800,--Kč/tuna

2029

1.850,--Kč/tuna

2030 a dále

1.850,--Kč/tuna

 

Sazbu poplatku přitom stanovuje zákon, nikoli zastupitelstvo či jiný orgán obce. Z uvedené tabulky je zřejmé, že jen v roce 2024 došlo k nárůstu poplatku za ukládání odpadu o 25% (oproti roku 2023). K poměrně razantnímu navýšení tohoto poplatku pak bude docházet i v následujících letech.

 

Obce sice mohou požádat o slevu z poplatku za ukládání odpadu, ale má to své limity. Zatímco v roce 2021 mohla obec využít této slevy v rozsahu 200 kg odpadu/občan/rok, v roce 2024 tak může učinit pouze v rozsahu 170 Kg/občan/rok. V následujících letech bude tento limit nadále klesat, a to až k cílové částce 120 kg/občan/rok. Každý občan Zbirohu přitom v roce 2022 průměrně vyprodukoval 261,5 kg směsného komunálního odpadu.

 

Vybraný poplatek za ukládání odpadu přitom není jen příjmem obce, na jejímž území se skládka nachází. Podle nového zákona o odpadech je výnos z uvedeného poplatku dělen mezi obec, v níž se skládka nachází a Státní fond životního prostředí České republiky. I tento poměr pak se však postupně mění, a to v neprospěch obce. Zatímco v roce 2021 se obce na uvedeném výnosu podílely v rozsahu 60% (zbylých 40% výnosů náleželo Státnímu fondu životního prostředí České republiky), pro rok 2024 je již tento poměr stanoven v rozsahu 45% pro obec a 55% pro Státní fond životní prostředí České republiky). V cílovém roce 2030 pak bude tento poměr činit 20% pro obec a 80% pro Státní fond životního prostředí České republiky. Razantním způsobem tedy zároveň klesají (a budou nadále klesat) příjmy obce z vybíraného poplatku.

 

K tomu došlo k nárůstu daně z přidané hodnoty na svoz odpadu z původních 15% na současných 21%.

 

Nový zákon o odpadech zároveň nutí obce k tomu, aby své občany motivovaly k třídění odpadů. Počínaje rokem 2025 musí obce zajistit, aby podíl tříděného odpadu činil na celkovém množství odpadů 60% (pouhých 40% tak zůstává na směsný komunální odpad). Při nesplnění tohoto podílu tříděného odpadu pak obcím hrozí pokuta do výše 200.000,--Kč. V roce 2022 přitom ve Městě Zbiroh činil podíl tříděného odpadu na celkových vyprodukovaných odpadech pouhých 27%!!!

 

V roce 2022 doplácelo Město Zbiroh na odpadové hospodářství ze svého rozpočtu částku 2.000.000,--Kč. Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud by nedošlo k úpravě podmínek týkajících se sběru a likvidace odpadů, pak by částka, kterou by Město Zbiroh odpadové hospodářství ze svého rozpočtu „dotovalo“, každým rokem dramaticky narůstala.

 

V zásadě se nabízela dvě řešení vzniklé situace. Tím prvním bylo razantní navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tím druhým bylo snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu. Pokud by Město Zbiroh šlo cestou navýšení místního poplatku (při zachování týdenní četnosti svozu komunálního odpadu), pak by nejenže své občany nemotivovalo k zákonem vyžadovanému třídění odpadů, ale zároveň by paradoxně trestalo ty, kteří již odpady třídí (proč by tito lidé měli platit za odpady více, když se na nárůstu nákladů na svoz a ukládání odpadů svým svědomitým přístupem k třídění odpadů nepodílí???). 

 

Rada města Zbiroh proto zvolila druhé řešení, tedy snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu. Město tak ušetří náklady na svoz tohoto odpadu a zároveň tím budou – jak výše uvedeno – občané Zbirohu motivováni k zákonem vyžadovanému třídění odpadů. A tím by v konečném důsledku mělo dojít i ke snížení částky, kterou bude Město Zbiroh vynakládat na úhradu poplatku za ukládání odpadu.

 

Rozhodně nejde o populární opatření, ale radě města v zásadě nic jiného nezbylo. Svoz směsného komunálního odpadu v intervalech 1 x 2 týdny zavedly i jiné obce, například Rokycany.

 

Za účelem zmírnění uvedeného opatření zároveň rada města:

 

a)         stanovila počet nádob (popelnic) k rodinným domům na území města, a to následovně:

 

Počet trvale hlášených osob 

Počet nádob 120 litrů

Frekvence svozu 

1 - 3

1 ks 

1 x za 14 dní 

4 - 6 

2 ks 

1 x za 14 dní 

7 - 9

3 ks 

1 x za 14 dní 

10 - 12

4 ks 

1 x za 14 dní 

 

b)         vyjádřila ochotu upravit nastavený interval svozu směsného komunálního odpadu z rodinných domů v letních měsících (červen až září) tak, aby probíhal jednou za týden – město bude iniciovat jednání se svozovou firmou tak, aby byl v uvedených letních měsících svoz směsného komunálního odpadu realizován v intervalu 1 x týdně.

 

B.         Proč mají „bytovkáři“ zajištěn svoz směsného komunálního odpadu v intervalu jedenkrát týdně a obyvatelé ostatních nemovitostí v intervalu jedenkrát za dva týdny?

 

Důvod je prostý. Když si porovnáte kapacitu kontejnerů přistavených u bytovek a průměrný počet obyvatel bytovek s kapacitou nádob (popelnic) u rodinných domů a průměrným počtem obyvatel rodinných domů, dospějete k závěru, že obyvatelé bytovek nemají takovou kapacitu pro ukládání odpadů, jakou mají obyvatelé rodinných domů. Pokud by tedy i pro ně měl být nastaven intervalu svozu jedenkrát za dva týdny, znamenalo by to nutnost přistavit k bytovkám další kontejnery. A to by bylo mnohde na úkor veřejného prostranství nebo na úkor parkovacích stání, kterých je už i tak u bytovek zoufale málo.

 

Stejnou četnost svozu směsného komunálního odpadu („bytovkáři“ jednou za týden a obyvatelé rodinných domů jednou za dva týdny) mají například i Rokycany.

 

C.         Proč město nezavedlo spravedlivější místní poplatek za odpady?

 

Zákon umožňuje obcím zvolit mezi následujícími místními poplatky:

 

a)         místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – kdy se poplatníci tohoto poplatku podílejí na nákladech v odpadovém hospodářství obce paušální částkou bez ohledu na množství vyprodukovaných odpadů;

 

b)         místní poplatek za odkládání odpadů z nemovité věci – kdy si každý vlastník nemovité věci může zvolit kapacitu nádoby na odkládání odpadu (popelnice) a četnost svozu, a podle jím zvolené kapacity odkladní nádoby a četnosti svozů platí příslušný poplatek (čím vyšší je kapacita a čím častější je frekvence vývozu, tím je poplatek vyšší).

 

Kombinace mezi těmito variantami není možná.

 

Uznáváme na jednu stranu, že místní poplatek za odkládání odpadů z nemovité věci je spravedlivější, neboť jej lidé platí ve výši odpovídající jejich skutečné produkci odpadů. Na druhou stranu jej však nechceme zavést z toho důvodu, že nejsme objektivně schopni tuto spravedlivou variantu zabezpečit všem občanům Zbirohu. Jde hlavně o „bytovkáře“, kterým nelze tuto (spravedlivou) variantu místního poplatku zabezpečit jinak než tím, že každému bytu v každém bytovém domě bude přidělena jedna odpadní nádoba (popřípadě dokonce více, podle počtu obyvatel bytu). A nikdo z nás si nedokáže představit, že by například u „věžáku“, kde je celkem 48 bytů, bylo místo několika kontejnerů umístěno minimálně 48 popelnic. A jak je uvedeno shora, zákon obcím neumožňuje kombinaci obou variant, tedy aby například pro obyvatele rodinných domů byl stanoven místní poplatek za odkládání odpadů z nemovité věci a pro obyvatele bytovek paušální místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Z tohoto důvodu je místní poplatek za odkládání odpadů z nemovité věci zaváděn především v menších obcích bez bytových domů a paušální místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve větších obcích, s větším množstvím bytových domů (viz například Rokycany).

 

D.        Jak je to s podnikatelskými odpady?

 

Nový zákon o odpadech je k podnikatelům velmi přísný.

 

Živnostníkům (kadeřnictví, obchodníci, účetní, provozovatelé restaurací apod.) vznikají při jejich činnosti na území obce tzv. odpady podobné komunálním odpadům. Jedná se o odpady, které jsou obdobného složení jako odpady vznikající běžným občanům s tím rozdílem, že tyto odpady vznikají z podnikatelské činnosti, tudíž pro nakládání s těmito odpady platí odlišný způsob zpoplatnění. Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, je považována za původce odpadu. Zákon přitom předpokládá, že z každé podnikatelské profese vznikají odpady a tudíž se podnikatel nemůže svých povinností vyplývajících ze zákona o odpadech zprostit například svým čestným prohlášením, že odpady při své podnikatelské činnosti neprodukuje.

 

Každý podnikatel je ze zákona povinen:

 

a)         vést průběžnou evidenci jednotlivých druhů vyprodukovaných odpadů;

 

b)         mít s příslušnou svozovou firmou uzavřenu smlouvu o odvozu a likvidaci odpadů (a to včetně tříděných);

 

c)         mít uschované doklady o likvidaci odpadů všeho druhu.

 

Neplní-li podnikatel tyto své povinnosti, vystavuje se riziku sankce ve výši statisíců korun českých.

 

Dokonce i v případech, kdy v dané obci podnikatel současně žije a podniká (např. účetní ve svém domě současně provozuje i kancelář), je nutné jasně oddělit odpady vznikající mu z jeho podnikatelské činnosti a odpady vznikající mu jako běžnému občanovi. Jako občan obce je zároveň povinen v souladu s obecně závaznou vyhláškou zaplatit i místní poplatek, protože lze oprávněně předpokládat, že mu na daném území vznikají i komunální odpady z běžné činnosti občana a nikoli podnikatele.

 

Podnikatel dokonce nesmí bez souhlasu dané obce ukládat tříděný odpad vzniklý z jeho podnikatelské činnosti do kontejnerů pro tříděný odpad umístěných na území dané obce. Dokonce nesmí odpad vzniklý z jeho podnikatelské činnosti ukládat ani do nádob (popelnic), které jsou mu přiděleny jako občanovi dané obce.

 

Jde o zákonem stanovené povinnosti, nejde tak o „výmysl“ zastupitelstva Města Zbiroh ani kteréhokoliv jeho jiného orgánu.

 

Pokud jde o odpad vzniklý z podnikatelské činnosti, má daný podnikatel v zásadě dvě možnosti:

 

a)         uzavřít s příslušnou svozovou firmou smlouvu o odvozu a likvidaci odpadů (a to včetně tříděných); nebo

 

b)         zapojit se do obecního systému odpadového hospodářství, pokud to daná obec umožní.

 

Zapojí-li se podnikatel do obecního systému odpadového hospodářství, má to pro něj několik výhod:

 

a)         nemusí vést zákonem předepsanou evidenci jednotlivých druhů vyprodukovaných odpadů (jde-li o odpad podobný komunálnímu odpadu);

 

b)         nemusí mít s příslušnou svozovou firmou uzavřenu smlouvu o odvozu a likvidaci odpadů (jde-li o odpad podobný komunálnímu odpadu);

 

c)         nemusí uschovávat doklady o likvidaci odpadu (jde-li o odpad podobný komunálnímu odpadu);

 

d)         může tříděný odpad ukládat do kontejnerů na tříděný odpad umístěných na území obce.

 

Podnikateli, který se do tohoto systému zapojí, tak ubude administrativa, a tím i rizika sankce za porušení těchto administrativních povinností. Zapojení se podnikatele do tohoto obecního systému odpadového hospodářství je sice zpoplatněno, nicméně i kdyby podnikatel této varianty nevyužil, stejně bude příslušné svozové firmě platit peněžní prostředky za výkon její činnosti související se sběrem a ukládáním odpadu.

 

Město Zbiroh je připraveno umožnit drobným podnikatelům zapojit se do obecního systému odpadového hospodářství.  Proto budou tito podnikatelé v nejbližší době osloveni (prostřednictvím datové schránky) s nabídkou tohoto zapojení se do systému odpadového hospodářství. Žádný oslovený podnikatel nebude povinen se do tohoto systému zapojit. Nezapojí-li se však, bude mimo jiné povinen uzavřít s příslušnou svozovou firmou smlouvu o odvozu a likvidaci odpadů (a to včetně tříděných), vést průběžnou evidenci jednotlivých druhů vyprodukovaných odpadů a mít uschované doklady o likvidaci odpadů všeho druhu.

 

Doufáme, že po přečtení těchto informací pochopíte, že úprava podmínek týkajících se svozu směsného komunálního odpadu nebyla důsledkem neuváženého či dokonce svévolného rozhodnutí orgánů Města Zbiroh, ale byla vyvolána novou zákonnou úpravou v oblasti odpadů, která je nejen pro obce, ale též i pro každého z nás mnohem přísnější. Jedinou cestou, jak se vyhnout další zásadnější změně podmínek týkajících se svozu a ukládání odpadů, je důsledné třídění odpadů ze strany nás všech. Věříme, že se nám zákonem předvídaných cílů podaří společně dosáhnout a děkujeme všem občanům, kteří se zapojili nebo se teprve zapojí do třídění odpadů.

 

 

                                                                                             

Přílohy

informace Rady města Zbiroha k odpadovému hospodářství

informace Rady města Zbiroha k odpadovému hospodářství.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 30,19 kB
Datum vložení: 23. 1. 2024 12:59
Datum poslední aktualizace: 23. 1. 2024 13:02
Autor: Jitka Hauerová

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8
1
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1 2
1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní Aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Sociální sítě

fb

ig

Virtuální prohlídka

Letecké video "Zbiroh z nebe" 2020

MAPY NA KLÍČ

gobec

Partneři