Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Provozní řád

Provozní řád pronájmu elektrokola

(dále jen „Provozní řád“)

mdt

Elektrokola byla zakoupena z dotace Obec přátelská rodině a seniorům 2023. Elektrokola jsou k využití nejen pro obyvatele města Zbiroh, ale i širokou veřejnost.


 

1. Obecné informace

 

1.1 Předmětem nájmu je elektrokolo Leader Fox Lotus, případně Leader Fox Intuktora (dále jen “elektrokolo”).

1.2 Stranami smlouvy jsou pronajímatel elektrokola a nájemce.

1.3 Pronajímatelem elektrokola je město Zbiroh (dále jen “pronajímatel”).

1.4 Nájemcem elektrokola je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě o nájmu elektrokola (dále jen “nájemce”).

1.5 Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let, která není omezena na svéprávnosti (dále jen “dospělá osoba”). Pronájem elektrokola je možný na základě   předložení platného dokladu totožnosti, na základě kterého je možné ověřit totožnost nájemce. 

1.6 Provozní řád pronájmu elektrokola je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu movité věci - elektrokola. 

1.7 Elektrokolo je určeno pro převoz pouze jedné dospělé osoby. V případě, že nájemce předá elektrokolo k dispozici osobě mladší 18 let, zavazuje se k dohledu nad touto osobou. Je zakázáno samostatné použití elektrokola osobou mladší 10 let.

1.8 Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které nájemce způsobí elektrokolem, či jízdou na něm, stejně tak jako pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené na vlastním majetku nájemce ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu trvání nájmu elektrokola. 

1.9 Nájemce podpisem smlouvy stvrzuje, že byl s tímto Provozním řádem seznámen, a že s povinnostmi zde uloženými souhlasí. Porušení tohoto Provozního řádu nájemcem může být pronajímatelem považováno za závažné porušení smlouvy, které povede k ukončení nájmu.

1.10 Pronajímatel bude postupovat podle zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

1.11 Platnost Provozního řádu pronájmu elektrokola vzniká dnem zveřejnění na webových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit výdy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.

1.12 Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek uvedených v Provozním řádu pronájmu elektrokola.2. Práva a povinnosti  nájemce


 

2.1 Nájemce je povinen uhradit nájemné, kauci a případnou sankci dle Ceníku pronajímatele.

2.2 Nájemné i kauce jsou splatné před podpisem Smlouvy o nájmu.

2.3 Nájemce je před samotným zapůjčením elektrokola povinen se seznámit s tímto Provozním řádem a v plném rozsahu jej dodržovat, což nájemce stvrdí podpisem samotné Smlouvy o nájmu elektrokola.

2.4 Nájemce je oprávněn dát elektrokolo, které má v nájmu na základě nájemní smlouvy mezi ním a pronajímatelem k dispozici třetí osobě jen na základě výslovného souhlasu pronajímatele. V případě, že nájemce dá k dispozici pronajaté elektrokolo osobě mladší 18-ti let, zavazuje se nájemce k dohledu nad touto osobou a za veškeré jí způsobené škody. 

2.5 Osoby mladší 18-ti let jsou povinny použít pro jízdu na elektrokole správně nasazenou cyklistickou přilbu.

2.6 Zakazuje se jízda na elektrokole pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných látek. 

2.7 Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že je seznámen se skutečností, že elektrokolo je určeno především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních nebo polních cestách a není vzhledem ke své konstrukci určeno pro jízdu v těžkém volném terénu. 

2.8 Nájemce je povinen řídit se Zákonem o provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb.) a dodržovat další závazná pravidla a vyhlášky provozu na pozemních komunikacích. 

2.9 Nájemce je povinen elektrokolo chránit před poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením. 

2.10 Nájemce je povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. 

2.11 V případě vzniku škody na předmětu nájmu, případně jeho ztrátě, se nájemce zavazuje k úhradě takto vzniklé škody. Pro případ ztráty předmětu nájmu je nájemce povinen k náhradě škody ve výši pořizovací ceny předmětu nájmu.

2.12 Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do konstrukce elektrokola.

2.13 Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. 

2.14 Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat řádně a pouze k určenému účelu       využití v souladu s technickými podmínkami a Provozním řádem pronájmu elektrokola.

2.15 Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě či třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.


3. Pronájem a správa elektrokol


3.1 Za pronájem elektrokol zodpovídá za pronajímatele pracovník Infocentra Mikroregionu Zbirožsko (tel: 373 749 521, email: infocentrum@zbiroh.cz, dále jen “infocentrum”). Pracovník infocentra zajišťuje: předání a převzetí elektrokola od nájemce, pravidelné dobíjení baterie a ukládání elektrokol do uzamykatelného prostoru. 

3.2 Provozní doba pronájmu elektrokola je:

V letní sezóně od 1. 5. do 30. 9.                      

PO - SO  08:00 - 16:00, NE  08:00 - 15:00   (Polední pauza   12:00 - 12:30)

Státní svátky             ZAVŘENO


V zimní sezóně - měsíc říjen a měsíc duben            

ÚT - ČT            08:00 - 16:00 (Polední pauza   12:00 - 12:30), PÁ - SO  08:00 - 12:00  

NE a Státní svátky         ZAVŘENO

 

3.3 Maximální délka výpůjčky elektrokola jsou 3 po sobě jdoucí dny.  

3.4 Rezervaci lze zajistit prostřednictvím rezervačního systému, který je k dispozici na webových stránkách Města Zbiroh www.zbiroh.cz

3.5 Rezervace elektrokola musí být v rezervačním systému zadána pouze dospělou osobou. 

3.6 Elektrokolo může být zapůjčeno pouze dospělé osobě. Uživateli mladšímu 18 let může být elektrokolo zapůjčeno jen pod dozorem dospělé osoby.

3.7 Elektrokolo je možné vyzvednout a odevzdat po telefonické domluvě v infocentru.

3.8 Nájemce je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a upozornění, jak s elektrokolem zacházet, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.

3.9 Zapůjčení elektrokola je možné pouze nájemci, který není pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

3.10 Nájemce se zavazuje dodržovat pravidla silničního provozu a užívání zámku k zabezpečení elektrokola v době nepřítomnosti.

3.11 Nájemce plně odpovídá za své jednání, za úrazy a případné zdravotní následky spojené s provozem elektrokola. Nájemce odpovídá za škodu, kterou na elektrokole způsobí porušením povinností, které mu ukládá tento Provozní řád.

3.12 Po ukončení jízdy je nájemce povinen zkontrolovat stav kola a případně upozornit na vzniklé vady.

3.13 Pokud dojde během užívání elektrokola k jakémukoliv jeho poškození, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit pracovnici infocentra. 

3.14 Nájemce odpovídá za případné poškození elektrokola. Na případné opravy bude použita kauce. Cena následného vyúčtování bude dle nákladů za opravu a servis kola.

3.15 Vybíráním poplatků za půjčení elektrokola je pověřena pracovnice infocentra.4. Rezervace


4.1 Rezervaci může provést pouze osoba starší 18-ti let, která není omezena na svéprávnosti.

4.2 Rezervaci elektrokola nájemce učiní prostřednictvím rezervačního systému umístěného na webových stránkách města Zbiroh: zbiroh.cz. Nájemce je povinen při rezervaci uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. 

4.3 Kliknutím na rezervaci souhlasí nájemce s Provozním řádem pronájmu elektrokola.

4.4 Objednáním rezervace souhlasí nájemce se zpracováním osobních údajů.

4.5 Do poznámky je třeba zadat adresu skutečného pobytu nájemce.

4.6 Rezervace na konkrétní den musí být provedena alespoň 1 den předem.

4.7 Zapůjčení elektrokol je možné pouze v rámci otevírací doby Infocentra Zbiroh - aktuální otevírací doba viz bod 3.2 Provozní doba pronájmu elektrokola nebo na odkazu: mesto/volny-cas/informacni-centrum/o-infocentru/?ftresult=infocentrum 

4.8 Rezervovaná elektrokola budou připravena v den rezervace k okamžitému zapůjčení. Elektrokolo bude nájemci předáno pronajímatelem v bezvadném stavu, seřízeno a připraveno k použití s veškerým příslušenstvím, které je zapotřebí k řádnému užívání předmětu nájmu. 

4.9 Zrušení rezervace ze strany nájemce je možné do 6 dní od jejího provedení.

4.10 Rezervované  elektrokolo nájemce vyzvedne v Infocentru Zbiroh, Masarykovo náměstí 624, 338 08, Zbiroh.

4.11 Vrácení zapůjčeného elektrokola je nájemce povinen provést ve stejném místě jako jeho vyzvednutí a v čase určeném ve Smlouvě o nájmu movité věci - elektrokola.


5. Podmínky půjčení elektrokola

 

5.1 Vratná kauce je stanovena na částku 5.000 Kč a hradí se při převzetí elektrokola v hotovosti.

5.2 K převzetí elektrokola je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti. 

5.3 Pronajímatel si vyhrazuje právo na nezapůjčení elektrokola z provozních důvodů (špatné počasí, závažná porucha elektrokola apod.).

5.4 Pronajímatel si vyhrazuje právo nezapůjčit elektrokolo osobám v podnapilém stavu a nevhodně se chovajícím.

5.5 S každým zájemcem o vypůjčení elektrokola bude sepsána smlouva. Stranami smlouvy jsou pronajímatel elektrokola (město Zbiroh) a nájemce. 

5.6 Nájemce je před samotným zapůjčením elektrokola povinen se seznámit s Provozním řádem pronájmu elektrokola, což nájemce stvrdí podpisem samotné Smlouvy o nájmu elektrokola. 

5.7 Nájemce je povinen elektrokolo užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen.

5.8 Při podpisu Smlouvy o nájmu movité věci - elektrokola musí nájemce uhradit cenu pronájmu elektrokola dle Ceníku. Ceny za nájem předmětu nájmu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Platba může být provedena v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou. 

5.9 Nájemným eletrokola se rozumí cena za pronájem elektrokola dle aktuálního Ceníku, dostupného na webových stránkách pronajímatele zbiroh.cz.

5.10 Nájemce bezúplatně obdrží se zápůjčkou elektrokola toto vybavení: nabíječka, článkový zámek na kolo, ochranná přilba, opravný sprej (v případě využití - viz Ceník). Příplatek za navrácení výrazně znečištěného elektrokola (bláto, špína) je stanoven na částku - viz Ceník.

5.11 Upozorňujeme, že elektrokola ani příslušenství nejsou komerčně pojištěna a výpůjčné tedy neobsahuje složku pojistného. Pro případ nevratného poškození elektrokola v průběhu zápůjčky nabízí některé české pojišťovny, např: ČPP, ČSOB, Kooperativa, Allianz a Direct ochranu půjčené věci v rámci Pojištění odpovědnosti, nebo jako speciální produkt připojištění. 

 

6. Technická specifikace elektrokola  

 

Parametry dámského elektrokola

Městské elektrokolo LOTUS 2022 má hliníkový rám (vel. 18), elegantní design a přesto pohodlný nástup i pro seniory, odpruženou přední vidlici (zamykatelná), kotoučové brzdy a rozměr kol 26“. Elektrokolo je vybaveno zvonkem, předním a zadním světlem, blatníky a nosičem.

Elektrokolo disponuje integrovanou rámovou baterií s výkonnými články SAMSUNG s kapacitou 36 W/14Ah (504Wh). Dalším plusem je rychlo nabíječka s nabíjecím proudem 36V/3A, díky níž se výrazně zkrátí doba nabíjení baterie. Elektrokolo je vybaveno zadním motorem BAFANG s nominálním výkonem 36V/250W a max. výkonem 350W. Systém se ovládá pomocí tlačítkového displeje umístěného na řídítkách.

Elektrokola Leader Fox se vyvíjí a montují výhradně v České republice.

Model Lotus 2022 splňuje normu EU 15194/2017.
Dojezd na plně nabitou baterii:

- průměrný 70 km
- maximální až 100 km
NOSNOST:   120 kg

HMOTNOST:  28 kg

DOBA NABÍJENÍ: 4 hodiny

Přehledný LCD displej zobrazuje funkce:

- volbu 5 režimů asistence
- funkci WALK (rychlost chůze – využití např: při vedení kola do prudkého kopce)
- zobrazení aktuální, maximální a průměrné rychlosti
- ujeté kilometry: jednotlivá jízda/celková ujetá vzdálenost
- denní a noční režim (podsvícení displeje)
- ukazatel stavu nabití baterie

Dojezd elektrokola závisí na různých faktorech: hmotnost jezdce a nákladu, fyzická kondice jezdce, styl a povaha jízdy, technický stav kola, teplota, směr a síla větru, výškový profil trasy a povaha terénu (hrubý povrch, kopcovitý terén, časté rozjíždění atd. snižují dojezd).

Upozornění:
Při nesprávném řazení (používání „těžkých“ převodů při výjezdech) může docházet v extrémních podmínkách k přehřívání řídící jednotky.
 

Parametry pánského elektrokola

Městské elektrokolo INDUKTORA 2022 má hliníkový rám (vel. 20), elegantní design, a přesto pohodlný nástup i pro seniory, odpruženou přední vidlici, kotoučové brzdy a rozměrem kol 28“. Elektrokolo je vybaveno zvonkem, předním a zadním světlem, blatníky a nosičem.

Elektrokolo disponuje integrovanou rámovou baterií s výkonnými články SAMSUNG s kapacitou 36V/14Ah (504Wh). Dalším plusem je rychlo nabíječka s nabíjecím proudem 36V/3A, díky níž se výrazně zkrátí doba nabíjení baterie. Elektrokolo je vybaveno zadním motorem BAFANG s nominálním výkonem 36V/250W a max. výkonem 350W. Systém se ovládá pomocí tlačítkového displeje umístěného na řídítkách.

Elektrokola Leader Fox se vyvíjí a montují výhradně v České republice.

Model Induktora 2022 splňuje normu EU 15194/2017.

NOSNOST:   120 kg

HMOTNOST:  35 kg

DOBA NABÍJENÍ: 4 hodiny

Dojezd na plně nabitou baterii:
- průměrný 70 km
- maximální až 100 km

Přehledný LCD displej zobrazuje funkce:
- volbu 5 režimů asistence
- funkci WALK (rychlost chůze – využití např: při vedení kola do prudkého kopce)
- zobrazení aktuální, maximální a průměrné rychlosti
- ujeté kilometry: jednotlivá jízda/celková ujetá vzdálenost
- denní a noční režim (podsvícení displeje)
- ukazatel stavu nabití baterie
Dojezd elektrokola závisí na různých faktorech: hmotnost jezdce a nákladu, fyzická kondice jezdce, styl a povaha jízdy, technický stav kola, teplota, směr a síla větru, výškový profil trasy a povaha terénu (hrubý povrch, kopcovitý terén, časté rozjíždění atd. snižují dojezd).

Upozornění:
Při nesprávném řazení (používání „těžkých“ převodů při výjezdech) může docházet v extrémních podmínkách k přehřívání řídící jednotky.

 

Provozní řád pronájmu elektrokola, Smlouvu o nájmu movité věci - elektrokola a Ceník pronájmu elektrokola schválila v rámci projektu “Obec přátelská rodině a seniorům 2023” Rada města Zbiroha dne 8. dubna 2024, usnesením č. 143/2024.

 

Ing. Josef Štícha, MBA

     starosta města

 

Ceník  

Partneři