Obsah

Památky a turistické cíle

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

Kostel sv. Jana Křtitele (Mýto)

původně gotický kostel sv. Jana Křtitele byl v 18. století barokně upraven. Na návrší se nachází gotický hřbitovní kostel sv. Štěpána ze 14. století.

Babí skála - 531,9 m n. m., ze Zbiroha

Zámostí po modré značce podél Podzbirožského rybníka (Flusar), Mlýnského rybníka, Lepenkárenského rybníka (Kravák) na Františkov. Dále po modré do Jablečna, za vsí doprava polní cestou k výraznému kopci. Nebo ze Zbiroha po silnici směr Františkov, před Přísednicí doprava do Jablečna.Z Jablečna je cesta vhodná pouze pro pěší.Výhled na severovýchod a jih (Zbirožský zámek).

Čertova skála

Čertova skála (Čertovka) - 565,7 m n. m.

z náměstí po červené značce, kolem Zbirožského zámku na Švabín k restauraci Lesanka a stále po červené směrem na Chotětín. Lesní cesta je vhodná pro kolo. Ze skály je výhled na jih a jihozápad. Z Čertovky je možné jít po žluté značce na Světovinu, cesta je pouze pro pěší.

Kostel sv. Mikuláše Zbiroh

Fotografie památek

Kostel sv. Mikuláše Zbiroh, Oltář kostela
sv. Mikuláše - Zbiroh, Kostel sv. Václava v Líšné, Žebrák, Zámek Zbiroh-2011, Zámecká kaple, Zámek Zbiroh zadní traktHrad Karlštejn

Návštěvníci si budou moci prohlédnout soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV.

Kostel sv. Jakuba Většího (Drahoňův Újezd)

gotický kostel sv. Jakuba Většího ze 14. století. V 18. století byl barkně upraven, na průčelý kostela se nachází socha sv. Jakuba z roku okolo 1900. Kostel byl v nedávné době kompletně zrekonstruován.

Kostel sv. Mikuláše (Zbiroh)

Kostel sv. Mikuláše je farním kostelem římskokatolické farnosti Zbiroh, který se nachází v horní části náměstí. Původně gotický kostel z poloviny 14. stolení byl v roce 1716 přestavěn do barokní podoby. Vnitřní úpravy pocházejí z roku 1883. Oltáře jsou v kostele pseudogotické. Fresky sv. Mikuláše, sv. Ludmily a sv. Václava namaloval akademický malíř Jiří Heřman z Prahy a byly zhotoveny při opravách interiéru v roce 1921. Kostel je obklopen hřbitovem, na který se pochovávalo do roku 1897. Po zrušení hřbitova byl prostor roku 1924 upraven zámeckým zahradníkem jako park. Dnes se zde nalézají pouze hrob matky a sestry J. V. Sládka a několik náhrobků významných zbirožských občanů. V kostele se konají pravidelně bohoslužby, vánoční a velikonoční koncerty.

Kostel sv. Petra a Pavla (obec Líšná)

kostel z roku 1728, do dnešní podoby přestavěn roku 1845, zděný, omítnutý, neorientovaný kostel. Jsou zde zachovány náhrobní desky Protivců z Entenšlanku, kteří byli páni Řebříku.

Libštejn (2 km jižně od obce Liblín)

osamělý hrádek s vysokou, mohutnou věží založen ve 14. stol.Hradební zdi jsou dnes již z valné části sesuty, zřícenina zarůstá lesem.

Matčina hora - 486,7 m n. m.

po modré značce stejným směrem jako na Babí skálu, dále do Přísednice, poté Pod Jableckou hájovnu a stále po modré. Od rozcestníku pěšinou na výhlídku. Cesta je vhodná pro kolo pouze k Jablecké hájovně, dále po modré značce na Sýkorův mlýn nesjízdná. Od Jablecké hájovny je výhled na Babí skálu, Zbirožský zámek, Světovinu, Radeč.

Městské muzeum J.V.Sládka ve Zbirohu

původně rodný dům J.V.Sládka,zřízeno v roce 1952. Expozice muzea představuje život a dílo J. V. Sládka a její součástí je stálá výstava jeho fotografií. Podrobnější informace naleznete v sekci Kultura - Muzeum

#

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech je státním regionálním ústavem, více oborově zaměřeným, s funkcí sbírkotvornou, vědecko-výzkumnou, kulturně výchovnou a vzdělávací. Je odborným pracovištěm pro muzejní a vlastivědnou práci a dokumentaci vývoje přírody a společnosti regionu. Muzeum od r. 1962 působí jako okresní, v rámci současného správního okresu Rokycany, ve specializaci oboru paleontologie dokumentuje celou oblast Barrandienu, ve specializaci na železářství dokumentuje Rokycansko, Plzeňsko a Berounsko, v oboru botanika i Brdy a Křivoklátsko.

Památná studánka „Křtitelna“ (údolí pod obcí Drahoňův Újezd)

ozdobena gotickým křížem a nápisem „Křtitelna, památka zde katolicky křtěných dítek“. Po roce 1634 zde tajně křtíval z fary vypuzený duchovní.

Památník obětem a socha sv. Jana Nepomuckého (Zbiroh)

Památník obětem první a druhé světové války. V popředí je busta T. G. Masaryka a za ní na deskách vytesaná jména zbirožských obětí.

Radeč ( u obce Lhota pod Radčem)

Radeč ( u obce Lhota pod Radčem)

na místě, kde stával ve 14. století hrad, jen cvičené oko znalce nalezne několik místeček naznačujících přítomnost opevněného obydlí. Od 17. století již byl pustý. Nazýván je též Mitterwald. I přes to všechno stojí se na to místo vypravit. Krása okolní krajiny a rozhled ze skály je kouzelný. Místo působí tajuplně a to i přes to, že je porostlé smrkovým porostem.

Rovný

pěkně zachovalé tvrziště situované mezi dvěma rybníčky a zaniklá ves. Ze Zbiroha směr Chotětín, před Chotětínem doleva po červené značce. Na rozcestníku „U zámečku“ doprava po zelené až k rybníčkům. Cesta je horší asfaltka, dále lesní cesta a od rozcestníku po zelené značce je cesta méně vhodná pro kolo.

Řebřík

Řebřík

Nad kostelíkem sv. Petra a Pavla byl na skalnatém hřbetu vybudován hrad Řebřík. Držitel Markvart ze Řebríka se připomíná roku 1318. Hrad byl také v držení krále Václava IV. Zpustl na konci 15. století. Stopy po raně gotickém hradu se nacházejí na skalce nad silnicí. Z hradu se dnes zachovaly pouze dva příkopy, základy zdí a jámy po sklepech.

Skryjská jezírka

Skryjská jezírka

(přírodní rezervace Jezírka) tvoří oblast údolí Zbirožského potoka o rozloze cca 59,5 ha nedaleko obce Skryje, v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Socha sv. Jana Nepomuckého (obec Drahoňův Újezd)

socha stojí u zdejšího mlýna. Byla postavena na památku, že zde byl před časy zachráněn zdejší duchovní před utonutím v rozvodněném potoce, když šel zaopatrovati do Zbiroha.

Světovina - skála, 560 m n. m.

Světovina - skála, 560 m n. m.

Světovina je název pro vrchol poblíž Zbiroha, který dosahuje výšky 560 m n. m. Jedná se o skálu s výhledem na CHKO Křivoklátsko. O Světovině páter Václav Krolmus (1970-1861) uvažoval i jako o pohanském obětišti, zmiňuje nálezy drobných hliněných kuliček, které se prý užívaly při bohoslužbě. Tato domněnka nebyla ovšem dosud potvrzena. Na skále se nacházejí značené horolezecké cesty.

Z náměstí směr Františkov, dále po zelené značce. Asi 1 km lesní cesta – vhodná pro kolo. Z vrcholu je výhled na severozápad až severovýchod.

Točník (obec Točník)

Točník (obec Točník)

královský hrad z konce 14. stol., upravený renesančně za Vertemberků a Lobkoviců. Opuštěn v 17. stol. Od roku 1923 v majetku Klubu českých turistů. Postupně opravován a zpřístupňován. Hrad je jednou z mála stavebních památek na dobu vlády krále Václava IV.

Tvrziště Rovný (u obce Chotětín)

Tvrziště Rovný (u obce Chotětín)

Pěkně zachovalé tvrziště situované mezi dvěma rybníčky. Dnes je celé místo zarostlé smrkovou monokulturou ve stávající úžlabině. Jsou zde velmi pěkně patrné zbytky valů, hlubokého vodního příkopu, základů stavení a věže, stále jsou zde rybníčky s vodou a potůčkem.
Z nejstarších známých držitelů tvrze byl v r. 1367 Mikuláš z Rovného, dále Niklín z Roven, poté v r. 1379 Martin a Macha z Roven. Posledním samostatným držitelem v r. 1486 byl Václav Gut z Dubňan. Po připojení k Libštejnu tvrz zanikla a v r. 1540 byla již pustá.

Vodní hamr Dobřív (obec Dobřív)

Vodní hamr Dobřív (obec Dobřív)

jediná technická památka tohoto typu na území ČR z počátku 19. stol. Každoročně se zde konají v květnu „hamernické dny“ s ukázkami prací uměleckých kovářů s doprovodným programem.
Otevírací doba ve vodním hamru 1.4.- 31.10. středa až neděle v čase 09,00 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hod..

Vojenské muzeum na demarkační linii Rokycany

Vojenské muzeum zaměřené na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČS armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii doplněné výzbrojí a výstrojí ČSLA. Vnitřní expozice je tvořená ukázkami stejnokrojů, výstrojních součástí a znehodnocených ručních zbraní. Venkovní expozici tvoří více než 100 kusů automobilní a dělostřelecké techniky včetně tanků a další těžké techniky

Zbirožský zámek

Zbirožský zámek

původně gotický hrad, později přestavěný na novorenesanční zámek. Dlouhou dobu byl nepřístupný.

Žebrák (u obce Žebrák)

Žebrák (u obce Žebrák)

Zřícenina gotického hradu založeného ve 13. stol. příslušníkem rodu Buziců při obchodní cestě do Bavor. V roce 1342 se hrad stal královským majetkem. Král Karel IV. jej často používal jako zastávku při svých cestách do Říše, dokud mu zde o vánocích roku 1351 nezemřel prvorozený syn Václav. Zřícenina hradu dává v porovnání s blízkým Točníkem pěkný obrázek o vývoji hradní architektury. Starší Žebrák je klasickou ukázkou pevnostního typu hradu, zatímco u mladšího Točníku je již velmi přihlédnuto k pohodlnému obývání hradu.