Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Odpadové hospodaření města

Informace o odpadovém hospodaření města za rok 2021 (133.45 kB)

Informace o odpadovém hospodářství města Zbiroh za rok 2022

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

Plastový kontejner

Umístění a počet:

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 2x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 5x, u nových bytovek v ulici Pujmanové 2x, u starých bytovek v ulicích Zdeňka Nejedlého a Majerové 2x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 4x, Švábín u ulic Švábínská a Lesní 1x, u jatek pod křižovatkou ulic Bezručova a Palivcova 2x, u hřiště ulice Bezručova 1x, křižovatka Zámostí a Praporec 1x, ulice Československé armády a U proluky 1x,

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi 1x,

Třebnuška – na návsi 1x,

Chotětín – na návsi 1x,

Papír kontejner

Umístění a počet: 

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 2x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 3x, u nových bytovek v ulici Pujmanové 2x, u starých bytovek v ulicích Zdeňka Nejedlého a Majerové 1x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 3x, Švábín u ulic Švábínská a Lesní 1x, u jatek pod křižovatkou ulic Bezručova a Palivcova 2x, u hřiště ulice Bezručova 1x, křižovatka Zámostí a Praporec 1x, ulice Československé armády a U proluky 1x,

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi 1x,

Třebnuška – na návsi 1x,

Chotětín – na návsi 1x,

Sklo kontejner

Umístění a počet:

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 1x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x, u nových bytovek v ulici Pujmanové 1x, u starých bytovek v ulicích Zdeňka Nejedlého a Majerové 1x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 1x, Švábín u ulic Švábínská a Lesní 1x, u jatek pod křižovatkou ulic Bezručova a Palivcova 1x, u hřiště ulice Bezručova 1x, křižovatka Zámostí a Praporec 1x,

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi 1x,

Třebnuška – na návsi 1x,

Chotětín – na návsi 1x,

Kovy

Umístění, počet a objem:

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 1x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 1x, ulice Československé armády a U proluky 1x,

Textil

Umístění a počet:

za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x

Bio odpad

Umístění:

na odstavné ploše v Tyršově ulici 1x, u hřbitova 1x, u křižovatky Bezručova  1x, Ke koupališti  1x, na křižovatce Husova 1x, K Praporci  1x, na křižovatce Muchova  1x, ulice Tyršova 1x, na křižovatce ulice Divadelní  1x, K cihelně  1x, na křižovatce Vlčí jáma 1x, Ke hřišti  1x, pod křižovatkou Karla Vokáče 1x,  ulice Pujmanové 1x, ve Šrámkově ulici na kraji parku 1x, 

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi  1x,

Občasná stanoviště kontejnerů - u garáží v ulici ČSA, v ulici Pujmanové naproti SDH, v ulici Pujmanové – u zahrádek

Elektro – červená

Umístění:

za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x

Velkoobjemový kontejner

Umístění :

Oleje

Umístění:

Směsný odpad

Umístění a počet:

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 2x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 5x, u nových bytovek v ulici Pujmanové 2x, u starých bytovek v ulicích Zdeňka Nejedlého a Majerové 2x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 4x, Švábín u ulic Švábínská a Lesní 1x, u jatek pod křižovatkou ulic Bezručova a Palivcova 2x, u hřiště ulice Bezručova 1x, křižovatka Zámostí a Praporec 1x, ulice Československé armády a U proluky 1x,

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi 1x,

Třebnuška – na návsi 1x,

Chotětín – na návsi 1x,

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny.

Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Je několik cest, jak produkovat odpadu méně.

Zaprvé je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava).

Ještě jedna z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady v Plzeňském kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku, a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.                                            

K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 až 2025. Zpracování tohoto dokumentu zajistil v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Plzeňský kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady v Plzeňském kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.            

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

566,78t směsného komunálního odpadu,

34,6907t papírového odpadu a lepenky,

35,4047t plastového odpadu,

42,556t kovového odpadu

31,7024t odpadu ze skla,

256,09t objemného odpadu

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 224,4t směsných stavebních a demoličních odpadů, 596,8t biologicky rozložitelného odpadu, 3,07t biologicky nerozložitelného odpadu a 1,5t betonu. Dále bylo odevzdáno 0,73t železa a oceli a 281,63t zeminy a kamení.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 841.682,29 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 1.246.521,95 Kč.

Na poplatku za komunální odpad město vybralo 2.076.488,37 Kč.

Na odměnách za tříděný odpad město obdrželo částku ve výši 362.212,15 Kč

Ve Zbirohu 17.4. 2023

Mgr. Pavel Vlček v.r., tajemník městského úřadu       

Partneři