Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Odpadové hospodaření města

Informace o odpadovém hospodaření města za rok 2021 (133.45 kB)

Informace o odpadovém hospodaření města za rok 2022 Typ: PDF dokument, Velikost: 199.6 kB

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  MĚSTA  ZBIROH  ZA  ROK  2023 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Kvalifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Obec má povinnost sledovat plnění závazného zákonného cíle v oblasti třídění komunálních odpadů. O plnění cíle by měla rovněž informovat své občany.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

Plastový kontejner

Umístění a počet:

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 2x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 5x, u nových bytovek v ulici Pujmanové 2x, u starých bytovek v ulicích Zdeňka Nejedlého a Majerové 2x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 4x, Švábín u ulic Švábínská a Lesní 1x, u jatek pod křižovatkou ulic Bezručova a Palivcova 2x, u hřiště ulice Bezručova 1x, naproti Zbirožské a. s. ulice Bezručova 1x, křižovatka Zámostí a Praporec 1x, ulice Československé armády a U proluky 1x, parkoviště naproti Zbirovii a.s. od ulice Tovární 1x,  

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi 1x,

Třebnuška – na návsi 1x,

Chotětín – na návsi 1x,

Papír kontejner

Umístění a počet: 

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 2x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 3x, u nových bytovek v ulici Pujmanové 2x, u starých bytovek v ulicích Zdeňka Nejedlého a Majerové 1x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 3x, Švábín u ulic Švábínská a Lesní 1x, u jatek pod křižovatkou ulic Bezručova a Palivcova 2x, u hřiště ulice Bezručova 1x, naproti Zbirožské a. s. ulice Bezručova 1x, křižovatka Zámostí a Praporec 1x, ulice Československé armády a U proluky 1x, parkoviště naproti Zbirovii a.s. od ulice Tovární 1x, 

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi 1x,

Třebnuška – na návsi 1x,

Chotětín – na návsi 1x,

Sklo kontejner

Umístění a počet:

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 1x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x, u nových bytovek v ulici Pujmanové 1x, u starých bytovek v ulicích Zdeňka Nejedlého a Majerové 1x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 1x, Švábín u ulic Švábínská a Lesní 1x, u jatek pod křižovatkou ulic Bezručova a Palivcova 1x, u hřiště ulice Bezručova 1x, křižovatka Zámostí a Praporec 1x,

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi 1x,

Třebnuška – na návsi 1x,

Chotětín – na návsi 1x,

Kovy

Umístění, počet a objem:

Zbiroh náměstí s ulicí Bezručova pod kruhovým objezdem 1x, za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x, u hřbitova v ulici Tyršova na odstavné ploše nad Sokolovnou 1x, ulice Československé armády a U proluky 1x,

Textil

Umístění a počet:

Zbiroh za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x

Bio odpad

Umístění:

Zbiroh na odstavné ploše v Tyršově ulici 1x, u hřbitova 1x, u křižovatky Bezručova  1x, Ke koupališti  1x, na křižovatce Husova 1x, K Praporci  1x, na křižovatce Muchova  1x, ulice Tyršova 1x, na křižovatce ulice Divadelní  1x, K cihelně  1x, na křižovatce Vlčí jáma 1x, Ke hřišti  1x, pod křižovatkou Karla Vokáče 1x,  ulice Pujmanové 1x, ve Šrámkově ulici na kraji parku 1x, 

Přísednice – na návsi za hospodou 1x,

Jablečno – na návsi  1x,

Občasná stanoviště kontejnerů - u garáží v ulici ČSA, v ulici Pujmanové naproti SDH, v ulici Pujmanové – u zahrádek

Elektro – červená

Umístění:

Zbiroh za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x

Oleje

Umístění:

Zbiroh za parkovištěm prodejny COOP v ulici Majerové 1x

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to například tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci. Obce jsou základním článkem při nakládání s komunálními odpady. Je třeba monitorovat stav odpadového hospodářství na obecní úrovni, plnění cílů stanovených pro obce, zvyšovat osvětu a poskytovat dostatek informací občanům o odpadovém hospodářství. Za účelem zvýšení odděleného soustředění, třídění, využitelných a recyklovatelných složek komunálních odpadů a zlepšení nakládání s komunálními odpady v obcích je nutné intenzivně a opakovaně občany informovat a vzdělávat o nastavení a výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady.

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil.

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácnosti, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácnosti. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Například je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Samozřejmě je mnoho věcí, kterými můžete být šetrní k přírodě, a které záleží na každém z nás…..

Předcházení vzniku odpadu se rozumí opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti výrobků. Prevence v odpadovém hospodářství by tak měla směřovat jednak ke snižování množství vznikajících odpadů, jednak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají, nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanovuje následující cíle pro komunální odpady:

  1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

Chránit naši přírodu není volbou, je to naše společenská povinnost a zodpovědnost. Země nám byla svěřena do péče a jinou nemáme. Například Ministerstvo životního prostředí pracuje každý den na tom, abychom ji v dobrém stavu dokázali předat budoucím generacím.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

566,78t směsného komunálního odpadu,

34,6907t papírového odpadu a lepenky,

35,4047t plastového odpadu,

42,556t kovového odpadu

31,7024t odpadu ze skla,

256,09t objemného odpadu

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 224,4t směsných stavebních a demoličních odpadů, 596,8t biologicky rozložitelného odpadu, 3,07t biologicky nerozložitelného odpadu a 1,5t betonu. Dále bylo odevzdáno 0,73t železa a oceli a 281,63t zeminy a kamení.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 841.682,29 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 1.246.521,95 Kč.

Na poplatku za komunální odpad město vybralo 2.076.488,37 Kč.

Na odměnách za tříděný odpad město obdrželo částku ve výši 362.212,15 Kč

 

Ve Zbirohu  dne 29. 4. 2024

 

 

                                                                                   Mgr. Pavel Vlček v.r.

                                                                               tajemník městského úřadu                   

 

Partneři