Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Podnikatelé a odpady

S účinností od 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento zákon označuje každého podnikatele za původce odpadů a stanoví mu z tohoto důvodu celou řadu povinností týkajících se nakládání s odpadem, který vzniká z jeho podnikatelské činnosti. Uvedený zákon zároveň důsledně rozlišuje mezi odpadem vznikajícím při výkonu podnikatelské činnosti a odpadem, který daný podnikatel produkuje jako běžný občan. Pokud tedy podnikatel v obci bydlí a podniká a současně jako občan platí obcí stanovený místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství, musí i tak plnit své zákonné povinnosti, které mu při produkci odpadů z jeho podnikatelské činnosti vznikají. Mezi tyto povinnosti patří zejména povinnost
i) vést průběžnouevidenci jednotlivých druhů vyprodukovaných odpadů (s tím, že způsob, četnost záznamů a rozsah vedení evidence stanoví vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady); ii) mít s příslušnou svozovou firmou uzavřenu smlouvu o odvozu a likvidaci odpadů (a to včetně odpadů tříděných); iii) mít uschované doklady o likvidaci odpadů všeho druhu (po dobu 5 let). Zároveň podnikatel nesmí ukládat odpad vzniklý při výkonu jeho podnikatelské činnosti ani do odpadních nádob, které využívá k odkládání směsného komunálního odpadu jako běžný občan, ani do kontejnerů na tříděný odpad umístěných na území obce, ani do odpadních košů umístěných na území obce. Poruší-li podnikatel tyto své povinnosti, vystavuje se riziku sankcí v řádu statisíců až milionů korun českých.
 
Zmíněný zákon o odpadech zároveň obcím poskytuje možnost zapojit podnikatele (či jen některé z nich) do obecního systému odpadového hospodářství. Pokud toto obec obecně závaznou vyhláškou umožní, stanoví zároveň druhy odpadů, které může podnikatel předávat do obecního systému odpadového hospodářství.
 
Žádný z podnikatelů přitom není povinen se do obecního systému odpadového hospodářství zapojit. Bude jen na jeho svobodném uvážení, zda uzavře písemnou smlouvu s jím vybranou svozovou firmou (která musí disponovat povolením příslušného krajského úřadu) nebo zda se do obecního systému odpadového hospodářství zapojí. Za zapojení se do obecního systému odpadového hospodářství podnikatel hradí poplatek stanovený obcí. Na druhou stranu však nebude muset uzavírat smlouvu se svozovou firmou a tím mu nevznikne povinnost hradit odměnu této svozové firmě. Nad to ten podnikatel, který se do obecního systému odpadového hospodářství zapojí, nebude muset plnit ani další své zákonné povinnosti (průběžná evidence vyprodukovaných odpadů v rozsahu stanoveném příslušnou vyhláškou, archivace dokumentace, ohlašovací povinnosti a podobně). Tím se tedy vyhne i potenciálním (a drastickým) sankcím, které by mu při případném porušení těchto povinností hrozily.
 
Rada města je připravena drobným podnikatelům vyjít vstříc a umožnit jim zapojit se do obecního systému odpadového hospodářství pro následující druhy odpadů:
a) směsný komunální odpad;
b) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu;
c) papír;
d) plasty včetně PET lahví;
e) sklo;
f) kovy;
g) jedlé oleje a tuky.
 
Proto bude také na nadcházejícím zasedání zastupitelstva navrhovat přijetí novely příslušné obecně závazné vyhlášky. V souladu s praxí, která je zavedena v mnoha jiných obcích, však neumožní zapojit se do obecního systému odpadového hospodářství všem podnikatelům, ale pouze těm, kteří produkuji nepatrné nebo malé množství odpadu. Půjde o podnikatele zařazené do následujících kategorií:
 
A. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby produkující jen minimální množství odpadů:
kanceláře (účetnictví, poradenství, administrativa a jiné kancelářské činnosti), drobní
podnikatelé poskytující služby (kadeřnické, kosmetické, masážní služby, manikúra, pedikúra a podobně), drobné řemeslné služby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby poskytující zdravotnické služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Do této kategorie však nebudou spadat podnikatelé mající v provozovně na území města více než 2 zaměstnance.
 
B. Prodejny potravin a smíšeného zboží do 2 zaměstnanců v provozovně a do výměry
provozovny 100 m2 , prodejny ostatního zboží do 2 zaměstnanců v provozovně a do výměry provozovny 100 m2.
 
Ostatní podnikatelé proto budou muset i nadále plnit zákonné povinnosti uvedené v prvním odstavci tohoto článku a budou se na ně vztahovat zákonná omezení specifikovaná rovněž v prvním odstavci tohoto článku.
 
Bude-li novela obecně závazné vyhlášky zastupitelstvem města přijata, připraví rada města ceník za zapojení se podnikatelů do obecního systému odpadového hospodářství, stanoví podrobnosti ukládání podnikatelských odpadů a následně všechny dotčené podnikatele osloví s nabídkou na jejich zapojení do obecního odpadového systému. Ceník přitom bude stanoven tak, aby zohledňoval
množství skutečně produkovaného podnikatelského odpadu.

Partneři