Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Badatelský řád

V souladu s ustanovením paragrafu 9, odst. 1, písmeno g zákona č. 122/2000 Sb., o správě a ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, vydáváme v zájmu zabezpečení sbírkových předmětů při jejich využívám ke studijním účelům tento badatelský řád.

Městské muzeum Zbiroh a Muzeum J. V. Sládka

Masarykovo náměstí 28, ZBIROH

ČLÁNEK 1

Studium muzejních sbírkových předmětů, fotodokumentace, písemných dokumentů, pomocného studijního materiálu a fondu muzejní knihovny je povoleno prezenčně pouze v Městském muzeu Zbiroh a Muzeu J. V. Sládka v souladu s tímto badatelským řádem.

ČLÁNEK 2, MÍSTO PRO BADATELE

Místem pro badatele je kancelář v Městském muzeu Zbiroh a Muzeu J. V. Sládka, Masarykovo náměstí 28, Zbiroh. Do depozitáře ani jiných prostor muzea nemají badatelé přístup. Výjimku může povolit v Městském muzeu Zbiroh a Muzeu J. V. Sládka vedoucí muzea, a to na základě písemného „Povolení pro vstup do depozitáře“.

ČLÁNEK 3, BADATELSKÉ DNY A HODINY

Odpovědným odborným pracovníkem pro práci s badateli je vedoucí muzea a v případě její nepřítomnosti odborná pracovnice muzea.

Odborný pracovník je povinen:

 • plně se věnovat badateli
 • vyřídit základní evidenci badatele (viz. Článek 6 tohoto badatelského řádu)
 • badatele poučit o jeho právech a povinnostech v souladu s tímto badatelským řádem
 • před začátkem studia badateli předložit k prostudování tento badatelský řád
 • zajistit adekvátní způsob ochrany sbírek při manipulaci (ochranné rukavice, apod.)
 • poskytnout sbírky ke studiu v požadovaném rozsahu (viz. Článek 7 tohoto badatelského řádu)
 • překontrolovat stav sbírek před jeho zapůjčením badateli a při jeho zpětném navrácení badatelem. Na základě zjištěných nedostatků nebo závad vyhotovit „Protokol o zjištěných závadách a nedostatcích".

ČLÁNEK 4, TOTOŽNOST BADATELE

Badatel je povinen prokázat odbornému pracovníkovi svou totožnost občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem.

ČLÁNEK 5, EVIDENCE BADATELŮ

Základní evidencí badatelů je „Kniha badatelů", kde uvede datum návštěvy, své jméno a příjmení a podpis a „Badatelský list".

„Badatelský list" čitelně vyplní badatel, kontrolu správnosti údajů provede odborný pracovník. Nový badatelský list vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém studuje sbírkové předměty, a při každé změně účelu studia.

ČLÁNEK 6, SBÍRKY

Sbírkami se rozumí veškeré sbírkové předměty Městského muzea Zbiroh a Muzea J. V. Sládka. Ke studijním účelům badatele nebudou poskytnuty:

 • neevidované přírůstky MM A MJVS,
 • přírůstková kniha,
 • inventární seznamy sbírek,
 • darovací listiny,
 • ostatní doklady ke způsobu nabytí sbírkových předmětů,
 • sbírkové předměty, jejichž stav neumožňuje studijní využití.
 • Ke studijním účelům badatele budou poskytnuty:
 • sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje studijní využití,
 • fotodokumentace,
 • pomocný studijní materiál.

Sbírkové předměty ke studiu budou badateli poskytnuty v co nejkratší lhůtě a v požadovaném rozsahu, s výjimkou sbírkových předmětů deponovaných mimo Městské muzeum Zbiroh a Muzeum J. V. Sládka. Tyto sbírkové předměty budou pro badatele připraveny dle dohody.

ČLÁNEK 7, POVINNOSTI BADATELE

Prokázat účel svého studia čestným prohlášením.

Řídit se pokyny odborného pracovníka.

Chovat se korektně.

Při studiu nejíst a nepít.

Oznámit odbornému pracovníkovi s časovým předstihem požadavky na další sbírkové předměty.

Se sbírkovými předměty zacházet šetrně tak, aby nedošlo k jejich poškození, nezasahovat do systému jejich uspořádání, nic nevpisovat a mechanicky nepoškozovat.

Při zveřejnění výsledků studia respektovat prioritu odborného záznamu sbírkového předmětu a řádně uvést název - Městského muzea Zbiroh a Muzea J. V. Sládka - s příslušným odkazem (viz článek 8. 9. tohoto badatelského řádu).

Osobně předat nebo zaslat Městskému muzeu Zbiroh a Muzeu J. V. Sládka jeden výtisk publikace, ve které byly výsledky studia zveřejněny, nebo alespoň poskytnout bibliografický záznam, kde byly výsledky studia publikovány. 

Používat informací získaných studiem sbírkových předmětů pouze k účelu uvedenému v badatelském listě. 

Bere na vědomí, že nedodržení povinností, vymezených článkem 8, povede k okamžitému vyloučení badatele, písemnému zákazu dalšího studia, popř. uplatnění finanční náhrady za způsobené škody.

ČLÁNEK 8, POŘIZOVÁNÍ FOTOREPRODUKCÍ

Na žádost badatele odborný pracovník zajistí pořízem fotoreprodukce sbírkového předmětu na náklady badatele.

O pořízení fotoreprodukce provede odborný pracovník záznam v badatelském listu příslušného badatele.

ČLÁNEK 9, POPLATKY ZA POSKYTOVÁNÍ SBÍREK KE STUDIU

Sbírky Městského muzea Zbiroh a Muzea J. V. Sládka jsou badatelům ke studiu poskytovány zdarma.

ČLÁNEK 10

Využíváním sbírek Městského muzea Zbiroh badatelem nesmí být v žádném případě ohrožovány ani poškozovány zájmy správce sbírky a práva dosud žijících osob.

Badatelský řád nabývá účinnosti dne 6. února 2017.

Ve Zbiroze dne 6. 2. 2017

Ing. Milan Rusek, starosta města Zbiroh

Partneři