Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Aktuality

Změny v programu benefitů určených vojenským důchodcům z Fondu kulturních a sociálních potřeb s účinností od 1. 1. 2024
Od 1. 1. 2024 dochází ke změnám nastavení podmínek k čerpání příspěvků 
z Fondu kulturních a sociálních potřeb na základě schválení nového zákona č.349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv.konsolidační balíček). Tento zákon byl uveřejněn až 12.12.2023, teprve po té bylo zahájeno a posléze i ukončeno jednání o dodatku ke kolektivní smlouvě s odbory, a ta byla podepsána až 20.12.2023 (příloha č. 3 Kolektivní smlouvy podepsané mezi MO, ČMOS a SOSZ MO pro rok 2024). Až po té bylo možno připravit, informovat a zahájit benefity pro rok 2024.  Schválené znění nové Kolektivní smlouvy se tak dotýká i skupiny vojenských důchodců a benefitního programu, jež je ze strany Ministerstva obrany těmto bývalým zaměstnancům poskytován.

Shrnutí: celkový objem finančních prostředků pro FKSP byl pro všechny zaměstnance i vojenské důchodce zásadně snížen, a proto dochází k podstatným změnám (poskytováno pouze stravování a to ve výši 100 obědů/rok a sociální výpomoc).

Od 1. 1. 2024 se vojenským důchodcům poskytuje pouze příspěvek na stravování v zařízeních Vojenského závodního stravování

Příspěvky lze poskytnout pouze na stravování v zařízeních Vojenského závodního stravování. V jiných zařízeních závodního stravování, příspěvek pro vojenské důchodce nelze poskytnout.
Zařízením vlastního stravování se rozumí: kuchyně vojenského útvaru nebo zařízení,
vlastní stravovací zařízení, kde přípravu a výdej stravy zajišťuje mimorezortní subjekt za podmínky, že se náklady na provoz hradí z rozpočtu MO, výdejna s jídelnou, do které se strava dováží.

Důchodcům lze poskytovat stravování jen za podmínky, že nejsou v pracovním poměru k žádnému zaměstnavateli.

Důchodcům lze poskytnout jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu denně, maximálně však 100 obědů v kalendářním roce, a to od 1.2.2024 do 31.12.2024

Sníženou úhradou se rozumí pořizovací cena surovin včetně DPH, provozní náklady, případně příspěvek z FKSP.

V případě uzavření stravovacího zařízení v průběhu kalendářního roku na dobu určitou i neurčitou nelze důchodcům poskytnout jakoukoliv náhradu (např. stravenky), příspěvek je určen pouze na stravování ve smluvených zařízeních.

Postup při podávání žádosti o příspěvek na stravování:

  • vojenský důchodce nebo válečný veterán vyplní tiskopis žádosti o příspěvek na stravování se všemi náležitostmi,
  • žádost podá prostřednictvím pošty, elektronicky či osobně předá na níže uvedenou adresu:

Odbor pro válečné veterány a válečné hroby MO 
Nám. Svobody 471/27
16000 Praha 6

Po přiznání příspěvku žadatel obdrží z MO rozhodnutí o přiznání příspěvku, konkrétní podmínky možnosti stravování. Vstupky do objektů vydávají nebo prolongují útvary, ve kterých se stravovací zařízení nachází.

Žádosti doručené na MO v průběhu kalendářního roku, ve kterém chce žadatel příspěvek uplatnit, budou zpracované a příspěvek bude přiznaný od měsíce následujícího po datu doručení žádosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři